Metodickou činnost pro oblast prevence rizikového chování ve školách má  za pedagogicko - psychologickou poradnu (dále již PPP) na starosti metodik prevence v PPP, který zajišťuje v souladu se školskými předpisy metodickou, informativní i přímou intervenční pomoc školním metodikům prevence v našem spádovém regionu (okres NJ). Tuto pomoc poskytuje při plánování a realizaci primárních preventivních aktivit i při sekundární prevenci u již zjištěných projevů rizikového chování jako jsou šikana a jiné formy násilí, zneužívání návykových látek atd.

Metodik prevence v PPP

Celé jméno Pozice Telefon E-mail
PhDr. Letý Pavel psycholog a adiktolog +420 556 771 140 ompa@pppnj.cz

Konzultační hodiny:

na základě telefonické nebo e-mailové dohody

Aktuální nabídka poradenství, vzdělávání a spolupráce:

Legislativa a materiály MŠMT týkající se prevence rizikového chování ve školách:

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování č.j. 21291/2010-28
Příloha č. 1 k MD - Návykové látky
Příloha č. 2 k MD - Rizikové chování v dopravě
Příloha č. 3 k MD - Poruchy příjmu potravy
Příloha č. 4 k MD - Alkohol
Příloha č. 5 k MD - Syndrom CAN
Příloha č. 6 k MD - Školní šikanování
Příloha č. 7 k MD - Kyberšikana
Příloha č. 8 k MD - Homofobie
Příloha č. 9 k MD - Extremismus, rasismus, xenofobie, antisemitismus
Příloha č. 10 k MD - Vandalismus
Příloha č. 11 k MD - Záškoláctví
Příloha č. 12 k MD - Krádeže
Příloha č. 13 k MD - Tabák
Příloha č. 14 k MD - Krizové situace spojené s násilím
Příloha č. 15 k MD - Netolismus
Příloha č. 16 k MD - Sebepoškozování
Příloha č. 17 k MD - Nová náboženská hnutí
Příloha č. 18 k MD - Rizikové sexuální chování
Příloha č. 19 k MD - Příslušnost k subkulturám
Příloha č. 20 k MD - Domácí násilí
Příloha č. 21 k MD - Hazardní hra
Příloha č. 22 k MD - Dodržování pravidel prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků s PAS ve školách a školských zařízeních
Krizový plán pro prevenci vzniku problémových situací týkajících se žáka s PAS
Příloha č. 23 - Psychická krize / duševní onemocnění
Příloha č. 24 - Sebevražedné chování
Bezpečnostní plán pro žáky
Varovné znaky sebevražedného jednání
Co dělat když...
Podpurný rozhovor s žákem se sebevražednými myšlenkami
Krizový plán – pozůstalá třída/ škola (zemřel někdo ze školy)
Při rozhovoru s dítětem nezapomeňte...
Dítě má myšlenky nasebevraždu...

Některé další dokumenty týkající se prevence rizikového chování ve školách:

Systém evidence preventivních aktivit (SEPA)

Školní metodik prevence před začátkem každého školního roku sestavuje preventivní program školy. V průběhu školního roku monitoruje oblast rizikového chování, eviduje všechny uskutečněné preventivní aktivity. Na konci školního roku vyhodnocuje stav a aktivity za uplynulý školní rok. Za tímto účelem mohou školy využít on-line systém evidence preventivních aktivit. Pro plánování prevence rizikového chování na začátku školního roku slouží modul Plán. Ke zpětné (auto)evaluaci a reflexi programů, které byly v daném školním roce realizovány, slouží modul Výkaz.
www.preventivni-aktivity.cz