Metodickou činnost pro oblast prevence rizikového chování ve školách má  za pedagogicko - psychologickou poradnu (dále již PPP) na starosti metodik prevence v PPP, který zajišťuje v souladu se školskými předpisy metodickou, informativní i přímou intervenční pomoc školním metodikům prevence v našem spádovém regionu (okres NJ). Tuto pomoc poskytuje při plánování a realizaci primárních preventivních aktivit i při sekundární prevenci u již zjištěných projevů rizikového chování jako jsou šikana a jiné formy násilí, zneužívání návykových látek atd.

Metodik prevence v PPP

Celé jméno Pozice Telefon E-mail
PhDr. Letý Pavel psycholog a adiktolog +420 556 771 140 ompa@pppnj.cz

Konzultační hodiny:

na základě telefonické nebo e-mailové dohody

Aktuální nabídka poradenství, vzdělávání a spolupráce:

Legislativa a materiály MŠMT týkající se prevence rizikového chování ve školách:

Některé další dokumenty týkající se prevence rizikového chování ve školách:

Systém evidence preventivních aktivit (SEPA)

Školní metodik prevence před začátkem každého školního roku sestavuje preventivní program školy. V průběhu školního roku monitoruje oblast rizikového chování, eviduje všechny uskutečněné preventivní aktivity. Na konci školního roku vyhodnocuje stav a aktivity za uplynulý školní rok. Za tímto účelem mohou školy využít on-line systém evidence preventivních aktivit. Pro plánování prevence rizikového chování na začátku školního roku slouží modul Plán. Ke zpětné (auto)evaluaci a reflexi programů, které byly v daném školním roce realizovány, slouží modul Výkaz.
www.preventivni-aktivity.cz