Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace:

Následující text formuluje pravidla poskytování informací o působnosti organizace jako veřejné instituce hospodařící s veřejnými prostředky dle Zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Tento zákon a z něj plynoucí zde uvedená pravidla se nevztahuje na poskytování osobních údajů a informací dle zákona č. 110/2019 Sb. v platném znění o zpracování osobních údajů.

1) Poradna nesmí poskytnout informaci:

 • která vypovídá o osobnosti a soukromí fyzické osoby, zejména o jejím rasovém původu, národnosti, politických postojích, členstvích v politických stranách a hnutích, vztahu k náboženství, o její trestné činnosti, zdraví, sexuálním životě, rodinných příslušnících a majetkových poměrech (§ 8 zákona), pokud tak nestanoví zvláštní zákon a nebo žijící dotčená osoba nedá předchozí písemný souhlas.
 • která byla získána od osoby, které informační povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí (§ 11 zákona),
 • která se týká probíhajícího trestního řízení, rozhodovací činnosti soudů nebo jejíž poskytnutí by bylo porušením duševního vlastnictví (§ 11 zákona).


2) Přijímáním písemných žádostí o poskytnutí informace, jejich evidencí a koordinací a jejich vyřizováním je v poradně pověřen: Mgr. Jiří Novák, ředitel.


3) Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně či telefonicky) nebo písemně (doručená poštou, osobně i jiným způsobem, faxem, elektronickou poštou nebo na jiném nosiči dat). Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může pracovník poradny místo požadované informace sdělit jen údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. V případě ústní informace tak učiní pracovníci poradny neprodleně, v případě písemné žádosti tuto skutečnost sdělí pověřený pracovník žadateli písemně nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí informace, musí mu být poskytnuta.


4) Ústní žádost - lze vyřídit ústně jen s výslovným souhlasem žadatele. Pokud žadatel trvá na písemném vyřízení, vyzve jej pracovník poradny, který jeho žádost v ústním podání přijímá, k podání žádosti v písemné formě. Tato pak bude vyřízena jako písemná žádost o informaci podle citovaného zákona.


5) Písemná žádost - není-li žádost vyřízena ústně, poskytne se požadovaná informace písemně, nahlédnutím do příslušného dokumentu (včetně možnosti pořízení kopie) nebo na paměťových médiích.


6) Pokud ze žádosti není zřejmé, že směřuje vůči poradně nebo kdo žádost podal, pověřený pracovník ji bez dalšího odloží. Taková žádost není podáním ve smyslu cit. zákona a nepodléhá evidenci. Pokud je požadovaná informace mimo působnost poradny, pověřený pracovník žádost odloží a odložení žádosti a jeho důvod sdělí písemně žadateli. Citovaný zákon nestanoví povinnost postoupit žádost orgánu příslušnému k vyřízení.


7) Vyřízení žádosti je možné těmito způsoby: písemně, nahlédnutím do příslušného dokumetu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových médiích;
poskytnutím informace - písemnou odpovědí nebo nahlédnutím do dokumetu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových médiích;
odložením žádosti - je-li žádost neúplná nebo ji žadatel přes výzvu nedoplnil;
odmítnutím žádosti - pokud se žádosti nevyhoví (pouze formou rozhodnutí s náležitostmi dle § l5 odst. 2 zákona).


8) Pověřený pracovník poradny vede evidenci písemných žádostí o poskytnutí informace. 
Evidence žádostí obsahuje:
• datum doručení žádosti, věc, číslo jednací,
• jméno, příjmení a adresu žadatele (název a sídlo), spojení na žadatele,
• způsob, jakým bylo ve věci postupováno a jak byla žádost vyřízena,
• datum vyřízení žádosti.


9) Lhůty vyřizování žádostí o poskytování informací - lhůta je doba, ve které musí být informace poskytnuta, nebo ve které musí být vydáno rozhodnutí, že se žádosti o informace nevyhovuje.

Přehled lhůt stanovených citovaným zákonem:

 • poskytnutí informací do 15 dnů od přijetí žádosti (§14 odst. 3 písm. c);
 • prodloužení lhůty o 10 dnů (§ 14 odst. 5);
 • rozhodnutí o odepření informací do 15 dnů od přijetí žádosti
 • lhůta, ve které povinný subjekt odkáže na zveřejněnou informaci nejpozději do 7 dnů (§ 6 odst. 1)
 • odložení žádosti, tj. žádost se nevztahuje k působnosti úřadu do 3 dnů (§ 14 odst. 3 písm. b)
 • výzva žadateli, aby žádost upřesnil do 7 dnů od podání žádosti (§ 14 odst. 3 písm. a)
 • lhůta, v jaké musí být žádost upřesněna do 30 dnů (§ 14 odst. 3 písm. a)
 • lhůta pro podání odvolání do 15 dnů ode dne doručení (§ 16 odst. 1)
 • odvolání proti fiktivnímu negativnímu rozhodnutí do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti (§ 15 odst. 4)
 • lhůta pro vyřízení odvolání do 15 dnů od předložení odvolání prvoinstančním orgánem (§ 16 odst. 3)


10) Rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace: Proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace lze podat odvolání Odboru školství mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo ode dne marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v odstavci l.
Rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem podle § 247 a násl. zákona č. 99/l963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. Možnost soudního přezkoumání není podáním odvolání dotčena.


11) Sazebník úhrad za poskytování informací. Poskytování informací na základě žádosti je prováděno poradnou za úhradu.

Výše úhrady za poskytnutí informace se stanoví takto:

osobní náklady: 30,00 Kč za každou započatou 1/4 hodinu práce pracovníka spojené s vyhledáváním informace (s výjimkou první 1/4 hodiny práce)
věcné náklady: 1,50 Kč za 1 kopii formátu A4, 3,00 Kč za 1 kopii formátu A3
3,00 Kč za 1 stránku tisku - černobíle, 16,00 Kč pořízení na disketu, 100,00 Kč pořízení na CD
poplatky za použití telefonů: dle tarifů Českého Telecomu
cestovní náklady: sazby dle zákona č.119/92Sb., ve znění pozdějších předpisů
poštovné a jiné poplatky - dle tarifů České pošty a.s.
použití internetu: 30,00 Kč internetové spojení za každou započatou hodinu

Bezplatně jsou poskytovány ústní informace a dále jednoduché informace, u nichž vyhledávání a předání nepřesáhne 1/4 hodiny práce pracovníka poskytujícího tuto informaci a věcné náklady nebudou vyšší než 10,-Kč.

Žadateli o informaci je na jeho žádost potvrzena předpokládaná výše úhrady nákladů. V odůvodněných případech může poradna podmínit vydání informací zaplacením úhrady nákladů nebo zálohy alespoň ve výši 50 % nákladů předem.

Způsob úhrady nákladů:

 • v hotovosti do pokladny poradny
 • složenkou společně s poskytnutou informací.


12) Výroční zpráva za předcházející kalendářní rok o činnosti PPP NJ v oblasti poskytování informací je vyhotovena vždy do 1. března následujícího roku a je umístěna na našich stránkách v odkazu - "Informace dle zákona č. 106/1999 Sb."  (viz.MENU vlevo).


13) Nejdůležitější předpisy, kterými se ředitel při výkonu své působnosti řídí jsou k nahlédnutí v kanceláři ředitele a lze je také vyhledat přes internetové stránky poradny (odkaz "Legislativa").


Mgr. Jiří Novák - ředitel