Uvedené pomůcky či publikace nejsou většinou monotematicky zaměřeny (na jeden problém či reedukaci pouze 1 oblasti obtíží), ale zejména v níže uvedených publikacích se ve cvičeních prolíná procvičování více oblastí (např. zrakové vnímání + koncentrace pozornosti + prostorová orientace + vizuomotorika) – pro reedukaci je tedy vhodné vždy dle řešeného problému pečlivě vybírat jednotlivá cvičení, texty, obrázky apod., publikace kombinovat...

Níže uvedené pomůcky jsou většinou dle nám dostupných informací tvořeny přímo pedagog. pracovníky na školách, některé jsou k sehnání na trhu (prodejny knihy, papírnictví, menší firmy - s.r.o…). V přehledu jsou uvedeny také pomůcky/publikace, které byly vydány již v dřívějších letech (na školách se nadále používají) a mohou se tedy obtížněji shánět na trhu. Není v našich možnostech konkrétně stanovit o které publikace/pomůcky se aktuálně jedná (nasycenost trhu se liší v jednotlivých regiónech, průběžně zanikají/vznikají menších nakladatelství, s.r.o. , mění se kontaktní adresy …)

- seznam pomůcek i publikací je pouze orientační,ne ze všemi uvedenými pomůckami máme osobní zkušenosti. Při jeho sestavování vycházíme tedy i z doporučení pedagogů provádějících nápravnou péči, učitelů ZŠ a spolupracovníků z jiných PPP.

Níže je uvedená osnova řazení typu pomůcek, která umožňuje přenesení se na danou část textu hypertextovým odkazem (kliknutím myší na příslušný bod osnovy).

1. Pomůcky užívané pro nápravu dyslexie:

 • Textilní písmena (Výroba učebních pomůcek 370 01 České Budějovice, P+P, Rudolfská 35/26) ( Pavel Vávra, Nádražní 253, 397 01 Písek)
 • Plastiková čtecí okénka zelené barvy - Firma MM, Mgr.Zdeňka Michalová, Na ostrově 7, 266 01 Beroun 3)
 • Plastiková čtecí záložka zelené barvy i pro starší děti s obtížemi ve čtení (Firma MM, viz.výše)
 • Hry s písmeny a slabikami pro postřehování otevřených slabik, uzavírání otevřených slabik,rozvoj schopnosti analýzy a syntézy (Firma MM viz. výše)
 • Tabulka k nácviku postřehování otevřených slabik s okénkem k postřehování (Firma MM, viz. výše)
 • Vytvořené karty s písmeny (tiskací/psací/velká/malá), kostky s písmeny, pexeso „abeceda“, skládací abeceda, tabulky s tiskacími písmeny/slovy + karty s psací podobou ( a naopak), neúplné věty, využití dětských časopisů- doplňovačky, skrývačky, křížovky,psací stroj, PC, texty sestavené z různých typů a velikostí písmen + texty s nesmyslnými slovy/větami (vytvořené např. na PC), čtení s porozuměním – texty: doplňování vynechaných slov, vybírání vhodných slov z nabídky, zakreslení přečteného děje…

Doporučit lze tyto publikace:

 • Hrajeme si s písmeny - rozlišování hlásek (O. Zelinková, nakl. DYS),
 • Hrou s písmeny k lepšímu čtení (E. Kubická, nakl. Grafie)
 • Čítanka pro dyslektiky I - aktuálně nahrazena Základy čtení I a II
 • Základy čtení I, II (Z. Michalová, nakl.Tobiáš)
 • Čítanka pro dyslektiky II., III., IV.díl (nakl. Tobiáš)
 • Čtení mě baví I.díl, II.díl (nakl. DYS)
 • Čtenářské tabulky - základní soubor (J. Novák, nakl. Tobiáš)
 • Čtenářské tabulky - rozšiřující soubor (J. Novák, nakl. Tobiáš)
 • Cvičení pro dyslektiky: V. (O. Zelinková, nakl. DYS)
 • Učíme se číst s porozuměním, autor R.Šup (2.-5.roč) (Rudolf Šup, Španielova 1261, 163 00 Praha 6 -vlastní autorova distribuce)
 • Učíme se číst s porozuměním pro 5.ročník ZŠ (R.Šup)(viz. výše)
 • Když dětem nejde čtení 1. (čtení slov s otevřenou slabikou), 2. (čtení slov s uzavřenou slabikou), (S.Emmerlingová) (nakl. Portál)
 • Nauč mě správně číst (H. Tymichová, nakl. Práce)

2. Pomůcky užívané pro nápravu dysortografie:

-  předepsaná/předtištěná písmena/slabiky, slova, jejich tabulky – viz. dyslexie, měkké a tvrdé kostky, soubory karet s dlouhými a krátkými samohláskami (tiskací, psací), karty a pracovní listy na rozlišování sluchově podobných hlásek/tvarově podobných písmen, …rozlišení zrcadlových tvarů, měkkých/tvrdých slabik, soubory vyjmenovaných slov, gramatické tabulky, procvičování gramatických jevů…procvičovací texty, texty na vyhledávání chyb, texty na procvičování větné intonace, bzučák / nástroje Orffova instrumentária / píšťalka /flétna,grafické znázornění rytmu pomocí značek (.,/), psací stroj, PC

Doporučit lze tyto publikace:

 • Pracovní sešit pro nápravu VPU v Jč I.díl, II.díl (nakl. Tobiáš)
 • Metody práce při úpravě poruch učení u dětí 2.ročníku ZŠ (E.Kubická, nakl. Grafie)
 • Příklady pro samostatnou práci žáků při odstraňování VPU-3.ročník (J. Kuchařová, nakladatel. Gloria Rosice, Tyršova 266, Rosice 665 01)
 • Příklady pro samostatnou práci žáků při odstraňování VPU- 4.ročník (J. Kuchařová, nakladatel. Gloria Rosice, Tyršova 266, Rosice 665 01, tel.737 659 352)
 • Cvičení pro dyslektiky: I.- VI. (O. Zelinková, nakl. DYS)
 • Psaní mě baví (O. Zelinková, nakl. DYS)
 • Barevná pravidla (Z. Michalová, Firma MM, Mgr. Zdeňka Michalová, Na ostrově 7, 266 01 Beroun 3)
 • DiPo – Podstatná jména, Vyjmenovaná slova, Slovesa, Shoda podmětu s přísudkem (OLDIPO s.r.o, Tř. Svornosti 57, 779 00 Olomouc)
 • Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení (Věra Pokorná)
 • Bzučák (FORMAT 1,spol.srov.o., Mlýnská 84, 683 52 Křenovice)

3. Pomůcky užívané pro nápravu dyskalkulie:

- číselné osy, tabulky na sčítání a odčítání, tabulky na násobení, tabulky k převodům jednotek, kalkulačka, pomůcky umožňující zapojení hmatové složky při určování počtu/velikosti … (např. kamínky, dřívka, knoflíky…)

 • Dyskalkulie - metodika + pracovní listy (J. Novák, nakl. Tobiáš)
 • Barevné hranolky - k rozvoji početní dovednosti (nakl. Tobiáš)
 • Rozvoj početních představ I , II, III (Z. Michalová, nakl. Tobiáš)
 • Rozvoj vnímání a poznávání 2. (V. Pokorná, nakl. Portál)
 • Pracovní sešit pro rozvoj početní představivosti a dovednosti (H. Treuová, nakl. Tobiáš)
 • Číselný trojúhelník – nácvik sčítání v oboru 1-18 ve fázi, kdy dítě zvládá orientaci v číselné řadě a zbavuje se spontánně manipulace s prsty. (Firma MM, Mgr.Zdeňka Michalová, Na ostrově 7, 266 01 Beroun 3)
 • Různé druhy počítadel, sada čísel na magnetech apod. (MaM, v.o.s. učební pomůcky, Laštovkova 14, 635 00 Brno)

4. Pomůcky užívané pro nápravu dysgrafie:

- v případě potřeby různé druhy násadek na psací náčiní, využití sešitů na těsnopis nebo sešitů s pomocnými linkami,… tabule, průhledné fólie na psaní, stírací tabulky, reliéfní destičky (písmena/číslice), uvolňovací cviky a pomůcky pro rozvoj grafomotoriky – viz. níže:
Tabule psacích písmen,
Sešity na těsnopis
Vhodné psací potřeby – viz. níže: grafomotorika
Metodika Svobodové

Jemná motorika:
- veškeré pomůcky vhodné ke skládání, modelování, vystřihování, vytrhávání a vlepování do předkreslených tvarů, dále např. k namotávání cívek, klubíček, …šroubování, navlékání,

Grafomotorika:
- velké archy balicího papíru, různé druhy tabulí, psací pomůcky zanechávající lehce stopu, houbičky (měkké tužky, fixem, štětce…), v případě potřeby různé druhy násadek/ tojhranných nástavců, fólie

- Nebojte se psaní = pomůckový program na odstranění grafomotorických obtíží u dětí předškolního i školního věku, odzkoušeno a schváleno PaeDr.Y.Heyrovskou = např.pera, tužky, nádstavce, pastelky, mikrotužky, linery, prstové barvy, měkká modelína (Firma Pastelka, V tůních 13, Praha2, tel.2494 2229)

-Trojhranný program = kompletní sortiment psacích a kreslicích potřeb a pomůcek pro leváky a praváky, vhodných k rozvoji správného držení, odstraňování atypického úchopu a při grafomotorických poruchách u zdravé i handicapované ruky. (KABINET DIDAKTICKÉ TECHNIKY –Petr Prokop, Palackého 32, P.O.Box 10, 271 01 Nové Strašecí)

- výrobky firmy Bruynzeel (TRIPLE) – trojhranná pera pro praváky i leváky, pastelky, fixy, ořezávátka … (Dagmar Kalabusová, Střední 391, 747 69 Pustá Polom, nebo FAIR PLAY TRADE,s.r.o.,Jeronýmova 24/62, 460 07 Liberec 7, nebo PMP-centrum s.r.o, Mendlovo nám.9, 603 00 Brno)

- Zdravé psaní = sada psacích potřeb s trojúhelníkovou úchopovou částí

- násadka pro zamezení vyjíždění psacího pera/tužky nebo štětce z prstů -

trojhranný nástavec (SLUŽBA ŠKOLE, Králevehradecká 630, 560 02 Ústí nad Orlicí)

prstové barvy (GAMA a.s., České Budějovice, DIDAKTA –Miroslav Novotný, Pernštýnská 40, 530 02 Pardubice)

Doporučit lze tyto publikace:

 • Čáry,máry I, II, (nakl. Tobiáš)
 • Šimonovy pracovní listy 5, 9 (nakl. Portál)
 • Nauč mě správně psát (H. Tymichová, nakl. Práce)
 • Ucelené metodiky: Heyrovské, Svobodové, MDS, Zapletala


Prostorová a pravolevá orientace

- připravená cvičení na ploše, v prostoru, na sobě i na druhé osobě

 • Cvičení pro dyslektiky: VI. (O. Zelinková, nakl. DYS)
 • Labyrint – didaktická pomůcka a hra pro děti od 4,5 roku
  - výrazně napomáhá rozvoji jemné koordinace mezi oběma rukama a zdokonaluje přesnost spolupráce rukou s očima. Pro děti ve věku zhruba 4,5 až 13 let. Prodejce: PhDr. Vladimír Pospíšil, Benešovo nábřeží 1748, 760 01 Zlín

5. Pomůcky užívané pro procvičování prostorové a pravolevé orientace:

Cvičení zaměřená např. na vyhledávání rozdílů a doplňování detailů v obrazovém materiálu, barevné vyškrtávání písmen, znaků, skládání rozstříhaných pohlednic bez okraje, černobílých obrázků, geometrických tvarů, třídění drobných součástí, práce se stavebnicí či mozaikou podle předlohy
- cvičení vizuomotorické koordinace – např. překreslování, zvětšování obrázků pomocí čtvercové sítě, dokreslování druhé poloviny obrázku

 • Shody a rozdíly - pracovní listy (Z. Michalová, nakl. Tobiáš)
 • Rozvoj vnímání a poznávání 1. (V.Pokorná, nakl. Portál)

6. Pomůcky užívané pro procvičování sluchové percepce:

 • Orffovy nástroje
 • Bzučák

7. Počítačové programy:

 1. Výukové a vzdělávací programy z nakladatelství GRADA Publishing – např. Hrajeme si s písmenky - procvičovací program pro děti ve věku 5-9 let a všechny dyslektiky (GRADA Publishing, spol.s r.o., U Průhonu 22, 170 00 Praha 7)
 2. DysCom – program pro děti se specifickými výukovými potřebami - program nabízí 3 základní oblasti podpory: čtení, psaní, rozvoj zrak. vnímání (ARID – Ing.PhamXuan, Měchenická 2539/1, 141 00 Praha 4.)
 3. a) Písmohrátky – reedukace I – česká verze programu
  b) Písmohrátky reedukace II – pro žáky 4.-9. třídy ZŠ, cvičení v Angličtině a Němčině (informace: PhDr. Jana Swierkoszová, Ostravská univerzita – Pedagogická fakulta, Reální 5, 701 00 Ostrava, nebo Paed.Dr. Yveta Heyrovské, Písková 3/ 265, 143 00 Praha – Modřany)
 4. Počítačové programy o.s.PETIT (Rooseveltova 51, 779 00 Olomouc, Počítačový program MÉĎA POČÍTÁ, MÉĎA ČTE, BREPTA - rozvoj komunikativních dovedností, ALTÍK - tvorba komunikačních tabulek, MÉĎA 99, PSANÍ - analýza a syntéza čtení a psaní
 5. Počítačové programy GeMis (GeMis s.r.o, Kuncova 1, 155 00 Praha 5 – programy pro reedukaci dyslexie, dysortografie, dyskalkulie, pravolevé a prostorové orientace: Počítačový program Soví hrad - písmenka, Soví hrad - slabiky, Soví hrad - slova, Soví hrad - věty a texty, Soví čítanka, Soví noviny, Soví bludiště, Soví čaroděj,Soví kouzelník
 6. TERASOFT – výukové programy (Terasoft,a.s., Vísecké nám.1280, 268 01 Hořovice)

8. Další literatura k nápravě:

- Učíme se hrou (E. Mádrová) – pro předškolní. věk – rozvoj vnímání, paměti, jemné motoriky, grafomotoriky, matem. schopností, citu a charakteru

- Šimonovy pracovní listy – 1. celkový rozvoj – prostorová orientace, barvy, paměť, myšlení, tvořivost, uvolňovací cviky…(M. Mlčochová), 2. zraková percepce., pozornost, geometrické tvary (M. Mlčochová), 3. dokreslování, uvolňovací cviky (M. Mlčochová), 4. rozvoj myšlení a řeči (B. Borová, J. Svobodová), 5. grafomotorická cvičení (M. Pilařová), 6.a 7. logopedická cvičení I. a II. (V. Charvátová-Kopicová, Š. Boháčová), 8. rozvoj logického myšlení (V. Kárová), 9. grafomotorika a kreslení (V. Pokorná), 10. rozvoj obratnosti mluvidel a nácvik dýchání (M. Mlčochová)
Specifické poruchy učení na druhém stupni ZŠ a na škole střední (Michalová, nakl. Tobiáš)
Koncentrace pozornosti (Rezková, Zelinková, Tumpachová, nakl. DYS)
Teorie, diagnostika a náprava specifických poruch učení (Věra Pokorná)

9. Videokazety:

 1. Relaxační cvičení nejen pro děti se specifickými poruchami chování ve škole i doma
  - Firma MM, Mgr.Zdeňka Michalová, Na ostrově 7, 266 01 Beroun 3)
 2. Úskalí grafomotorického vývoje u dětí školního a předškolního věku (PaedDr. Miroslav Zapletal, Ústí nad Orlicí r. 1992)