Tento vnitřní řád upravuje podrobnosti následujících pravidel:

  • podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů (dále již klientů) a jejich zákonných zástupců (dále již ZZ) v PPP NJ a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci PPP NJ;
  • podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví klientů a jejich ZZ a jejich ochrany před rizikovými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí;
  • podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany klientů a jejich ZZ;
  • provoz a vnitřní režim PPP NJ;

Tento vnitřní řád je platný pro všechna tři pracoviště PPP Nový Jičín - tedy pro pracoviště v N. Jičíně i pro odloučená pracoviště v Bílovci a v Kopřivnici.

Aktuální verze Vnitřního řádu PPP NJ