Pedagogicko-psychologická poradna (dále již PPP) v Novém Jičíně je legislativně vymezena jako školské účelové zařízení s právní subjektivitou, hospodařící jako příspěvková organizace. Součástí poradny jsou dvě odloučená pracoviště, a to v Kopřivnici a v Bílovci.

Působnost poradny odpovídá z hlediska předchozího zemského členění původnímu území okresu Nový Jičín. Od 30.6.2001 je zřizovatelem PPP Moravskoslezský kraj. PPP zajišťuje odbornou psychologickou a speciálně pedagogickou službu dětem a mládeži od 3 let do ukončení středoškolského studia, respektive studia na VOŠ. V souvislosti s touto péčí je také zajišťována poradenská a metodická pomoc rodičům a učitelům těchto dětí a dospívajících ve všech typech škol v regionu Nový Jičín.


Základní koncepce poskytovaných služeb

Těžištěm činností PPP N. Jičín je poskytování služeb, souvisejících především se zdravým psychickým a školním vývojem dětí a mládeže, a to od zahájení předškolní docházky do MŠ až po ukončení docházky na školách středních nebo na VOŠ.

V předškolním období jsou zaměřeny aktivity PPP především na mapování obtíží v oblasti psychomotorického, sociálního a rozumového vývoje dětí. U zjištěných obtíží je prováděna péče v podobě podrobné diagnostiky a následné odborné nápravy, či terapie vývojových problémů. Tato předškolní péče pak vrcholí posuzováním dětí z hlediska jejich vyzrálosti pro zaškolení v rámci základního školství.

V průběhu základní školní docházky je pozornost zaměřena na péči o děti s vývojovými obtížemi, podchycenými již v předškolním období a současně na včasnou diagnostiku a nápravu výukových obtíží a poruch učení u zbývající školní populace. Tato preventivní a diagnosticko intervenční činnost je provázena aktivní metodickou spoluprací odborných pracovníků PPP s učiteli uvedených dětí, a to ve formě skupinových metodických schůzek, individuálních konzultací a zpřístupňování podpůrných metodických materiálů. V návaznosti na výukové potíže, případně na jiné problémy (v zdravém psychickém vývoji, rodinných, sourozeneckých či vrstevnických vztazích etc.) je snaha zabezpečit také odborné terapeutické a poradenské služby zaměřené na rozvoj osobnosti, posilování sociálních dovedností a podporu zdravých vztahů v nejužším sociálním prostředí dítěte.

Metodická činnost v oblasti prevence sociálně patologických jevů na školách je další významnou činností poradny. Tuto práci má v plném úvazku na starosti (oblastní) metodik preventivních aktivit, který zajišťuje metodickou, informativní i přímou pomoc školním metodikům prevence při plánování a realizaci primárních preventivních aktivit i při sekundární prevenci u již zjištěných projevů sociální patologie.