Text, ve kterém se pokoušíme podat podstatné informace k systému poskytované péče v naší PPP, je níže členěn do 12 bodů. Jednotlivé body jsou pojaty jako samostatné kapitoly, takže čtenář se může seznámit s popisem našeho systému péče postupným přečtením celého textu, nebo si vybrat pouze pro něj zajímavá témata a nechat se k nim navést kliknutím myší na příslušný název tématu, uvedený v osnově níže: dítěte

1. Kdo se na pracovníky PPP může obrátit s žádostí o spolupráci:

O naše služby může zažádat rodič (zákonný zástupce) dítěte, případně může na písemnou žádost rodičů iniciovat spolupráci s námi škola nebo školské zařízení, které dítě navštěvuje (viz. formuláře). Studenti od 18 let si vyřizují žádosti o spolupráci sami. Ve specifickém případě, kdy dítě samo má potřebu využít poradenské pomoci ve své obzvláště tíživé situaci, pro jejíž řešení nemá oporu v rodině, může být žadatelem i dítě mladší 18 let. Spolupráci s PPP si mohou také vyžádat státní orgány v případě trestního, či sociálně právního řízení, týkajícího se ochrany práv dítěte.

2. S jakými problémy se na pracovníky PPP můžete obrátit:

Naše zařízení funguje jako státní školské zařízení (blíže viz. odkaz). V tomto kontextu jsou naše služby bezplatné a jsou určeny dětem a mládeži základních, středních a vyšších odborných škol, jejich učitelům a rodičům.

Na základě tohoto vymezení lze o naše služby žádat v následujících případech:

 • Řešení výukových problémů
 • Řešení otázek vzdělávání a výchovy v souvislosti s mimořádným intelektovým nadáním
 • Podezření na specifické poruchy učení
 • Řešení výchovných problémů
 • Řešení otázek vzdělávání dětí, jejichž rodným jazykem není čeština
 • Posouzení školní zralosti dětí před nástupem do školy (viz. odkaz)
 • Pomoc při výběru střední, případně vysoké školy (viz. odkaz)
 • Řešení problémů tzv. sociálně nežádoucích jevů a rizikového chování (šikana, záškoláctví, drogy…) na úrovni primární i sekundární prevence (viz. odkaz)

3. Způsob objednávání a vyřizování žádostí o spolupráci:

O spolupráci s námi může žadatel (podrobněji viz.1) zažádat:

 • osobně na pracovišti v Novém Jičíně v pracovní dny v době od 7.00 do 15.00 hod.
 • telefonicky na tel.č. 556 771 144 v pracovní dny v době od 7.00 do 15.00 hod.
 • písemně na adrese: PPP, Žižkova 3, Nový Jičín, 741 01
 • elektronickou poštou na adrese: info@pppnj.cz

Žádosti obvykle přijímá a zpracovává na výše uvedené adrese a telefonu sociální pracovnice poradny. Při přijímání žádosti budeme od žadatele požadovat stručné, ale srozumitelné popsání problému, se kterým se na nás obrací. Dále budeme potřebovat kontaktní adresu a telefon rodičů (zákonných zástupců) dítěte – tedy kontakt, na který jim můžeme následně odeslat pozvánku k návštěvě naší poradny.

Žádost bude zaevidována dle data svého doručení a podle něj bude také v rámci našich možností vyřízena. Obvyklá čekací doba je dle naší aktuální vytíženosti  2 – 3 měsíce. Tuto dobu nelze urychlit – je daná počtem žádostí o naše služby a na druhé straně naší omezenou personální kapacitou, takže v případě enormního vytížení žádostmi může být čekací doba v některých obdobích i delší. Na rychlost vyřízení žádosti nemá žádný vliv, je-li zaslána školou, nebo podána přímo rodiči!

Přestože máme v Kopřivnici a v Bílovci odloučená pracoviště, podávají se všechny žádosti (tedy i od žáků škol náležejících spádově pod tato naše odloučená pracoviště – viz. odkazvýlučně na naše centrální pracoviště v Novém Jičíně. Odtud jsou pak žádosti po svém centrálním zaevidování a zpracování rozdělovány a předávány na tato odloučená pracoviště.

V případě, že žádáte o spolupráci s námi na doporučení jiného odborného pracoviště (jiný psycholog, lékař, psychiatr, logoped apod.), budeme od vás požadovat písemné informace (zprávu, lékařský nález apod.) z tohoto pracoviště. V této zprávě by měl být uveden popis obtíží dítěte a srozumitelný důvod, proč byla tímto odborným pracovištěm spolupráce s námi doporučena. K první návštěvě u nás budete vyzváni písemnou, elektronickou, případně telefonickou pozvánkou. V této pozvánce bude určeno v který den, v kolik hodin a na které naše pracoviště se máte dostavit. Dále bude uvedeno, co všechno si máte přinést s sebou. Součástí pozvánky bude pravděpodobně také anamnestický dotazník, který si vytisknete, vyplníte a vezmete následně s sebou na návštěvu u nás. V případě že nedodržíte čas a místo, které bude pozvánkou určeno, nebudeme se vám moci věnovat (práce odborných pracovníků je rozplánována po hodinách na 14 dní dopředu). Pokud nebudete moci využít nabídnutý termín setkání, informujte nás o tom co nejdříve osobně, písemně, či telefonicky a sociální pracovnice s vámi domluví náhradu termínu.

4. Jak obvykle probíhá první kontakt:

K osobnímu setkání se dostaví rodič (zákonný zástupce) s dítětem dle instrukcí na pozvánce, která mu bude doručena na jeho kontaktní adresu (případně bude s ním pozvánka dojednána telefonicky). Role rodiče (zákonného zástupce) jako doprovodu dítěte, je v tomto případě nezastupitelná!!!

Pozváni budete na jedno z našich pracovišť dle spádovosti školy, do které vaše dítě dochází – tedy buď do Bílovce, do Kopřivnice nebo do N. Jičína (viz. mapky). Při příchodu na příslušné pracoviště se usadíte do prostor určených jako čekárna a vyčkáte příchodu sociální pracovnice (v Bílovci zazvoníte u vchodu a budete přijati jednou z pracovnic na tomto pracovišti). Poté dostanete informaci o časové i personální organizaci vyšetření (jak dlouho a který odborný pracovník bude s Vámi a s Vaším dítětem dále pracovat). Následně bude s vámi proveden anamnestický pohovor, zaměřený na doplnění pro nás důležitých údajů o dítěti a o vaší rodině.

Po proběhlém vyšetření dítěte budete pozváni k pohovoru s odborným pracovníkem, kde vám budou sděleny výsledky vyšetření a navrhnuty další kroky k odstranění či minimalizaci obtíží, které byly důvodem vaší návštěvy.
Obvyklá doba pedagogicko - psychologického vyšetření je v případě komplexního vyšetření minimálně 4,5 hodiny, v případě dílčího odborného vyšetření minimálně 2,5 hodiny. Smysluplná prvotní konzultace výchovných problémů netrvá obvykle méně než 1,5 hodiny. Některá vyšetření (například dyskalkulie) bývají z důvodů své časové náročnosti realizována v rámci dvou (nebo i více) návštěv.

5. Kdo v PPP vlastně pracuje:

V poradně pracují pracovníci s touto odborností:
Psycholog – řeší obvykle výukové problémy z hlediska rozumového nadání a pracovních dispozic dítěte, dále pak výchovné problémy ve školním i rodinném prostředí, školní zralost dětí před vstupem do první třídy, studijní orientaci žáků 9. ročníku, případně další studijní orientaci žáků středních škol. Dle potřeb provádí diagnostiku intelektu, vývojové úrovně dítěte, případně dalších jeho psychologických výkonových charakteristik. Dále dle potřeby a typu obtíží může provádět diagnostiku osobnosti, rodinných vztahů a následné poradenství, směřované k řešení výchovných problémů, případně poradensko - terapeutické vedení dítěte nebo celého rodinného systému.

Speciální pedagog – zaměřuje se na posouzení školních obtíží z hlediska potenciálních poruch učení jako jsou dyslexie a další podobné poruchy (viz. odkaz SPU), navrhuje opatření k dalšímu pedagogickému vedení dítěte, případně může u těžších poruch nabídnout ambulantní nápravnou péči přímo na daném pracovišti PPP, pokud to aktuální personální kapacita a míra vytíženosti naší poradny dovoluje.

Metodik prevence – je odborný pracovník, který se věnuje po metodicko – konzultační stránce prevenci sociálně nežádoucích jevů a rizikového chování ve školách (šikana, záškoláctví, riziko užívání drog, rozvíjení právního povědomí žáků a jejich rodičů apod. (viz. odkaz Prevence)

Sociální pracovnice – provádí prvotní kontakt s rodiči dětí, komunikuje s nimi o důvodech vyšetření či jiné požadované poradenské služby, poskytuje potřebné informace z oblasti sociálně právní, které mohou souviset s řešením obtíží se vzděláváním dítěte a podílí se také na zajišťování anamnestických informací, informací o sociálním znevýhodnění rodiny apod.

Administrativní pracovnice pro oblast školství – má na starosti především vyřizování administrativních úkonů, které souvisejí s poskytováním našich poradenských služeb a vypomáhá také v některých kontaktních a informačních činnostech naší sociální pracovnici (poskytování prvotních informací, pomoc při vyřizování žádostí o naše poradenské služby apod.)

Hospodářka – má na starosti ekonomickou agendu a některé administrativně správní úkoly. Obvykle se na poskytování našich poradenských služeb v přímém kontaktu s klienty nepodílí, ale v některých mimořádných situacích (mimořádná absence sociální i školské administrativní pracovnice apod.) může i ona poskytovat základní informace k provozu naší poradny, k přijímání objednávek apod.

6. Písemné výstupy z naší spolupráce - Zprávy a Doporučení z vyšetření:

Zprávy z vyšetření se snaží srozumitelným způsobem shrnout výsledky vyšetření (případně výsledky jiné psychologické, či speciálně pedagogické intervence) a dle okolností a výsledků se pak v nich také snažíme zformulovat v podstatných bodech navrhovaná opatření k odstranění, či minimalizaci zjištěných potíží a problémů.
V případě, že u dítěte byla diagnostikována speciální vzdělávací potřeba v takové míře, že je žádoucí navrhnout škole nějaké Podpůrné vzdělávací opatření, bývá z naší strany zpracováván a vydáván také samostatný dokument, kterému se říká zkráceně Doporučení (celý název: „Doporučení pro žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole“). Toto Doporučení je předáváno jak rodiči, tak i příslušné škole takového žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. Škola následně vyzve rodiče k podpisu informovaného souhlasu s realizací navrhnutých podpůrných opatření v tomto Doporučení (probíhá ve škole). Tento postup vyplývá z požadavků současné platné školské legislativy (školského zákona č. 561/2004 a vyhlášky č. 27/2016 v jejich platném znění). O dalších podrobnostech o způsobu předávání Zprávy a případně i Doporučení budete informováni naším poradenským pracovníkem vždy při závěrečném pohovoru po provedení naší poradenské služby.  

7. Informace pro rodiče dětí s poruchami učení:

O specifických poruchách učení (dále již SPU) jako jsou dyslexie, dysgrafie, dysortografie a dyskalkulie se můžete více dozvědět v odkazu zde. Ne vždy jsou neúspěchy dětí ve čtení, psaní, eventuálně počítání projevem některé ze specifických poruch učení. Příčina může být např. ve výrazněji sníženém nadání dítěte, v dlouhodobé absenci dítěte ve škole (nebo v častých krátkodobých absencích), v nevhodně zvolené metodě výuky čtení, může jít o důsledek výchovné zanedbanosti dítěte ze strany rodiny apod.
Máte-li podezření, že by Vaše dítě mohlo trpět některou z výše uvedených SPU, bylo by vhodné, abyste se obrátili o pomoc na naše pracoviště, eventuálně na jinou pedagogicko- psychologickou poradnu. Žádost o vyšetření je možno podat osobně, telefonicky, nebo písemnou formou (viz. bod 3 na této stránce). 
Pro odborné pracovníky, kteří provádějí diagnostiku těchto poruch je jedním z nejvýznamnějších informačních zdrojů zpráva pedagoga, který dítě učí. Zpráva by měla obsahovat informace o tom, jak dítě zvládá elementární dovednosti (čtení, psaní, počítání) v podmínkách školního vyučování. Proto je žádoucí, aby tato zpráva školy byla součástí Vaší žádosti o vyšetření dítěte v naší pedagogicko-psychologické poradně.
Neméně důležité je to, aby bylo pedagogicko-psychologické vyšetření dítěte, zaměřené na diagnostiku SPU, provedeno včas. Jako optimální lze považovat období 1. pololetí 2. ročníku. Pouze včasným odhalením případných SPU je možné předcházet rozvoji nežádoucích projevů chování a jiných souvisejících obtíží u dítěte (např. obavy dítěte ze školy, záškoláctví, negativistický postoj ke škole, vznik neurotických či psychosomatických obtíží v reakci na zvýšenou školní zátěž spojenou s poruchou apod.). Včasná diagnostika SPU je současně také jedním z předpokladů větší efektivity námi navrhovaných opatření za účelem odstranění, či alespoň zmírnění projevů poruchy.

8. Informace k posuzování školní zralosti předškoláků:

Jak si zajistit vyšetření školní zralosti dítěte v naší poradně?
V případě potřeby posouzení psychosociální vyzrálosti dítěte pro jeho nástup do 1. třídy, žádejte vyšetření dítěte v naší poradně dle následujícího postupu: Požádejte paní učitelku v mateřské škole, do níž dítě dochází, o vyplnění našeho formuláře (Zpráva MŠ o dítěti k vyšetření v PPP – ke stažení, používané formuláře). Paní učitelka Vám dá tento formulář (po té, co jej vyplní) podepsat a měla by s Vámi probrat i informace o dítěti, které v něm uvádí a důvody svého stanoviska k otázce zaškolení či nezaškolení Vašeho dítěte.  Následně MŠ odešle takto vyplněnou, projednanou a podepsanou Zprávu o dítěti k nám do PPP. Zodpovědné vyplnění a zaslání této žádosti učitelkami MŠ je pro naše pracovníky velmi důležité z toho důvodu, že paní učitelky mohou Vaše dítě touto cestou kvalifikovaně charakterizovat a zhodnotit na základě svých pedagogických poznatků z jeho vedení v průběhu delšího období. V neposlední řadě pak mohou také podat i důležité informace z pozorování dítěte při skupinových předškolních činnostech a při hře v kolektivu. Bez těchto informací z MŠ je pro nás rozhodování o případném odročení školní docházky dítěte mnohem složitější a především méně přesné.
V případě dětí, které MŠ nenavštěvují, pak podávají žádost o vyšetření sami rodiče, a to buď osobně, písemně, nebo telefonicky.
V případě, že je Vaše dítě v péči logopeda, vyžádejte si prosím také od něj zprávu o dítěti, ve které by nám měl logoped popsat potíže dítěte a vyjádřit své odborné stanovisko k jeho zaškolení či odročení.  

V případě, že dítě je nezralé tělesně (je výrazně somaticky nevyzrálé, trpí vážnějšími zdravotními problémy, pro které může být vhodné odložit nástup do školy apod.), nebo je v péči klinického psychologaje nutné doručit k nám spolu s žádostí o naše posouzení školní zralosti také zdravotnickou zprávu, ze které by mělo být jasné stanovisko dětského lékaře (či klinického psychologa) k otázce odložení nástupu školní docházky z uvedených zdravotních důvodů.
V případě, že bude z naší strany doporučen odklad školní docházky Vašemu dítěti, dostanete od nás Doporučující posouzení z odborného vyšetření školní zralosti. Toto naše Doporučující posouzení pak předáte bez zbytečného odkladu (nejpozději pak do konce května) na ředitelství školy, do které bylo Vaše dítě zapsáno a kde budete žádat o odklad školní docházky.
Současně upozorňujeme, že pokud budete žádat pro své dítě u ředitele ZŠ o odklad, bude tento od Vás požadovat k našemu doporučujícímu posudku současně také doporučující posouzení od dětského lékaře – viz ustanovení školského zákona (č. 561/2004) uvedené v § 37, v odstavci 1:
(1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
(toto platné znění lze dohledat například zde.)

9. Informace pro rodiče žáků 9. ročníků k volbě jejich další vzdělávací cesty:

Najdete zde.

10. Další informace o vzájemném vztahu pracovníků PPP a klientů:

Ustanovení o vzájemných vztazích v rámci poskytovaných služeb, především o povinnostech pracovníků PPP ve vztazích ke klientům a jejich rodičům, o právech a povinnostech klientů a jejich rodičů (zákonných zástupců) a o zajištění bezpečnosti během pobytu v naší PPP se více dočtete v našem Vnitřním řádu – na této naší webové stránce.

11. Ochrana osobních údajů klientů:

O ochraně Vašich osobních údajů v rámci námi poskytovaných služeb se více dočtete na těchto dvou našich webových stránkách: