Volba další vzdělávací cesty je důležitým krokem v rozhodování žáka o jeho profesní budoucnosti. Vzhledem k věkovému rozpětí cílové skupiny klientů pedagogicko - psychologického poradenství jde zejména o volbu dalšího vzdělávání, která následuje po ukončení docházky do ZŠ. Tato první volba povolání má často klíčový význam pro další život mladého člověka a z toho důvodu je vhodné jí věnovat patřičnou pozornost.  

Vlastní rozhodnutí o volbě povolání je náročný rozhodovací proces, v němž by žák neměl zůstat osamocený. Vedle pomoci poskytnuté rodiči může využít i poradenských služeb angažujících se v oblasti profesní orientace - výchovné poradce na školách, školní psychology, pracovníky PPP, pracovníky úřadu práce a samozřejmě i komerční firmy působící v této oblasti.

Zvolit si „tu správnou“ střední školu nebo učební obor není často jednoduché, volba by měla být realizována na základě posouzení podstatných faktorů, kterými jsou:

 1. osobnostní předpoklady ke studiu a zdravotní stav
 2. studijní předpoklady
 3. prospěch
 4. studijní ambice a motivace
 5. možnost následného studia (maturita, VŠ), případně přestupu na méně náročný obor
 6. šance absolventa na pracovním trhu
 7. typ školy - soukromá nebo státní
 8. nabídka škol v daném regionu
 9. dostupnost školy (možnost bydlet doma, internát)
 10. šance na přijetí
 11. kvalita výuky
 12. časová náročnost studia
 13. sociální klima školy (počet studentů v ročníku, prevence soc. pat. jevů apod.)

Důležité je také zvážit uplatnění na trhu práce, platové podmínky v jednotlivých oborech, nároky na profesi ve vybraném oboru apod.


Naše poradna nabízí v oblasti studijní a profesní orientace posouzení intelektových předpokladů pro studium střední školy.

Je určeno zejména žákům, kteří již absolvovali konzultaci s výchovným poradcem ve školepřípadně navštívili Informační a poradenské středisko pro volbu povolání při ÚP, a přesto dosud váhají mezi náročnější a méně náročnou školou nebo mezi školami výrazně odlišného obsahu studijního zaměření (např. technické a humanitní obory).

 • Vyšetření se realizuje u žáků 9. tříd vždy v podzimních měsících. O vyšetření žádají výhradně rodiče žáků, a to telefonicky na tel. č. 556 771 144, nebo osobně či písemně na adrese: PPP, Žižkova 3, Nový Jičín 741 01.
 • Pokud není určeno jinak, bývá uzávěrka žádostí o vyšetření k 30. 11. daného roku.
 • Upozornění pro žáky se specifikými poruchami učení (dyslexie apod.): termín uzávěrky žádostí se netýká žáků s dříve diagnostikovanými poruchami učení. U těchto klientů bude problematika volby další vzdělávací cesty řešena v rámci řádného kontrolního vyšetření (na základě žádostí doručených školou).
 • Informace o studijních a učebních oborech, podmínkách studia a přijímacím řízení, dále o uplatnění na trhu práce v jednotlivých oborech či nárocích a požadavcích na jednotlivá povolání podává: Informační a poradenské středisko pro volbu povolání při ÚP Nový Jičín, ul. Msgr. Šrámka 1030/8, Nový Jičín, tel. 930 139 464.

Další informace a podněty nejen pro výchovné poradce:

 • Informace o školách, učebních oborech a počtech absolventů škol evidovaných na úřadu práce najdete na stránkách Integrovaného portálu MPSV.
  http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/skoly
 • Informačním systém ISA, který nabízí pomoc při hledání vzdělávací a kariérové cesty. Najdete zde nejen nabídku škol a oborů vzdělávání, ale i profesionálně zpracované analýzy o potřebách trhu práce a ukázky reálných pracovních prostředí, které Vám mohou volbu studia usnadnit. http://www.infoabsolvent.cz/
 • Integrovaný systém typových pozic - http://www.istp.cz
  - zahrnuje řadu informací z oblasti kariérového poradenství. Pro výchovné poradce ZŠ a žáky 9. tříd je zajímavé zejména následující:
  - pomocí sady dotazníků a testů si můžete sestavit svou charakteristiku, svůj osobní profil. Vybíráte si zde druhy práce podle úrovně vzdělání, oboru, zdravotního stavu a zájmů (můžete zde využít zájmového dotazníku a zjistit, jaké je vaše osobní zaměření a k jakým činnostem inklinujete). Na základě těchto informací vám je systém schopen vyhledat vhodná povolání.
  - naleznete zde také katalog typových pozic, který vám umožní více se dozvědět o nejrůznějších profesích. Zjistíte, jaké pracovní činnosti daná profese zahrnuje, jaký je průměrný výdělek či v jakém pracovním prostředí byste pracovali. Jsou tu obsaženy i požadavky na vzdělání, osobnostní předpoklady, schopnosti a zdravotní stav člověka ucházejícího se o danou profesi.
  - systém obsahuje databázi rekvalifikačních kurzů a vzdělávacích akcí od řady vzdělávacích společností v celé ČR.
 • Projekt zaměřený na úspěšný start absolventů na trhu práce:
  http://www.startnatrhprace.cz
  - jedná se o informační zdroj zabývající se kariérovým poradenstvím. Věnuje se problematice 1. volby povolání a výběru střední školy. Dále pomáhá odpovídat na otázky jak si vybírat zaměstnání a jak se o něho ucházet. Dozvíte se zde, jaká jsou práva a povinnosti zaměstnanců, jaké jsou výhody a nevýhody soukromého podnikání apod.
 • Informace o státní maturitě: maturita.cermat.cz
 • COMDI
  - počítačový program zaměřený na pracovní a profesní diagnostiku
  - žák vyplňuje dotazníky a testy zaměřené na tyto oblasti: profesní zájmy, úroveň vědomostí v souladu s učivem základní školy, schopnosti a jejich zaměření, osobnostní předpoklady pro profesní orientaci.
  - získané informace jsou pak zpracovány a vyhodnoceny. Cílem je doporučit žákovi nejvhodnější studijní a profesní zaměření. Výsledky jsou interpretovány kompetentním pracovníkem.
  - tato diagnostika (zaměřena na žáky 9. tříd) je v Moravskoslezském kraji prováděna na pracovišti:
  YMCA Ostrava – Jitka Lesczynská, tel. 569 136 021, jitkalesczynska@seznam.cz
  (kontakty na další pracoviště naleznete na http://www.rcv.cz /v sekci kontakty, pod názvem střediska diagnostiky/)
  - jedná se o placenou službu
  - podrobnější informace ke stažení na http://www.rcv.cz (v sekci služby, pod názvem pracovní diagnostika)
 • DVP – Dotazník volby povolání a plánování profesní kariéry
  - tento dotazník dává možnost zjistit něco o sobě a o souvislostech mezi osobními zájmy a schopnostmi žáka na jedné straně a preferencí jednotlivých profesí a reálnými šancemi uplatnění v daných profesích na straně druhé.
  - dotazník byl vytvořen tak, aby jej bylo možné vyplňovat, vyhodnocovat a interpretovat samostatně (bez pomoci odborníka).
  - jako výstup po zpracování dotazníku je možné získat mimo jiné seznam povolání, která se hodí k zájmům a schopnostem žáka.
  - podrobnější informace a objednávky:
  Testcentrum, s.r.o., A. Staška 78, Praha 4, 140 00, www.testcentrum.com

Aktualizace textu: PhDr. K. Křenková