LOGOS = ŘEČ, SLOVO + PAIDEA = VÝCHOVA

Logopedie je obor, který se věnuje výchově a vzdělávání dětí s poruchami řeči. Výchovou řeči ve školském systému se zabývá speciální pedagog – logoped nebo logopedický asistent.

Děti se převážně vychovávají prostřednictvím mluveného slova, na základě mluveného slova se dítě učí chápat své okolí a jeho vztahy. Vývojové vady řeči mají velký vliv na psychiku dítěte a mají velký význam při posuzování dítěte po stránce rozumové nebo charakterové. Své místo má logopedie i ve školském poradenském systému.

Jak se dětská řeč vyvíjí:

U dítěte se hned po narození zkoumá, zda má vše, je zdravé, dětský lékař sleduje psychomotorický vývoj dítěte v poradnách, paní učitelky se zdravým rozvojem svých žáčků zabývají v mateřské škole. Přesto největší díl odpovědnosti je na rodičích. Řeč je základním dorozumívacím prostředkem mezi lidmi a podle úrovně vyjadřování často také lidi kolem sebe hodnotíme. Náš vzdělávací systém je postaven na jazykových schopnostech a mluvním projevu dítěte.

Řeč dítěte musíme posuzovat jako celek a při vývoji sledovat všechny jazykové roviny:

  • výslovnost hlásek
  • gramatickou stránku jazyka
  • slovní zásobu
  • schopnost sociálního užití řeči

Tyto jazykové roviny se vyvíjí současně a při řečové výchově je zapotřebí je rozvíjet.

Orientační normy vývoje hlásek u dětí ( podle pravidla nejmenší fyziologické námahy)
1 - 2 roky A O E   P B M
2 - 3 roky I U Ou Au TDN ŤĎŇ KG
3 - 3,5 roku F V J CH H později CČ  
4 - 5 let S Z Š Ž    
po 5. roce L R Ř diferenciace sykavek  


Jaká mohou být úskalí ve vývoji řeči dítěte:

Řeč dítěte se vyvíjí a dítě se postupně samo naučí vyslovovat jednotlivé hlásky. Říkáme tomu fyziologický vývoj řeči a určité nedostatky ve výslovnosti považujeme za přirozené.V řečovém vývoji se však mohou objevit různá úskalí.
Ve 3 letech může dojít k tzv.„zhoršení“ výslovnosti, což je zapříčiněno tím, že do slovníku dětí se dostává mnoho nových slov, poznávají delší slova – víceslabičná a nezvládají artikulaci potřebných hlásek. V této době se také může objevit tzv. fyziologické koktání, které je způsobeno již výše zmíněným. V tomto případě je nutné na děti mluvit pomalu, klidně, nenaléhat, aby něco zopakovali. Třetí rok je také hranicí fyziologické nemluvnosti. Ve čtyřech až pěti letech by už z řeči mělo vymizet komolení slov a dítě by mělo tvořit správné české věty. V šesti letech by už měla být řeč bezpečně v normě.

Jaké vady řeči se u dětí nejčastěji vyskytují:

Prosté vady výslovnosti – nesprávná výslovnost jednotlivých hlásek, jiná stránka řeči porušena není , rozlišujeme vady lehké, střední, těžké,dítě buď hlásku nesprávně tvoří, nebo ji vynechává či zaměňuje za jinou, tyto vady napravuje v logopedické poradně logopedický asistent nebo logoped.
Opožděný vývoj řeči – dítě začíná mluvit později než jeho vrstevníci, má nesprávnou gramatickou stavbu jazyka, nechce příliš mluvit a má porušenu výslovnost většiny hlásek Jde už o závažnější poruchu řeči a tuto napravuje pouze logoped. Dítě se při vhodném odborném vedení srovná s vrstevníky.
Poruchy plynulosti řeči - koktavost, breptavost – vážné poruchy řeči, které může napravovat pouze logoped.
Dysfatické poruchy řeči – dítě nemusí mít poruchu výslovnosti a přesto je jeho řeč nesrozumitelná. Jde o závažnou poruchu vývoje řeči, která se projevuje neschopností osvojit si přirozenou cestou gramatiku jazyka – dítě přesmykuje slova, nevysloví delší slovo, nezopakuje větu, jeho řeč je chudá, telegrafická atp. Tato těžká řečová porucha (řeč je porušena ve všech jazykových rovinách) přetrvává, i přes vhodně vedenou logopedickou intervenci má dítě po celou dobu školní docházky řečové obtíže, které mohou přerůstat do roviny školní neúspěšnosti. Nápravu provádí logoped, který spolupracuje s psychologem, speciálním pedagogem a s učiteli ve školských zařízeních. Vhodné je zařazení žáka do systému speciálního školství.

Lze vadám řeči předcházet?

Rodiče mohou ovlivňovat řeč svého dítěte už od kojeneckého věku, a to tím, že mu budou vytvářet správný mluvní vzor, což znamená, že na něj nebudou mluvit mazlivě a lidově řečeno „šišlat“. Toto se netýká jen matky nebo otce, ale celého širšího příbuzenstva, včetně babiček. Nesprávné je také opakovat – byť někdy roztomilé, zkomoleniny dětské řeči a tím utvrzovat dítě v tom , že to říká správně. Nevhodné je také smát se pokusům dítěte vyslovit obtížné nebo neznámé slovo, srovnávat své dítě s kterýmkoliv jiným – každé je individualita, každé má své tempo vývoje.
Velmi dobré je, když si rodič s dítětem přirozeně povídá, dítě poslouchá pohádky od maminky, má dostatečný prostor pro samostatné vyjadřování, je podněcováno k mluvním projevům tím, že dospělí jeví zájem o vše, co dítě dělalo ve školce, venku s kamarády atp.
Pokud má dítě doma toto vedení a přesto se ukáže, že má problém s verbálními projevy, pak je nutné včas navštívit logopedickou poradnu, kde logoped s dítětem pracuje za přítomnosti rodičů, kteří pak doma cvičí podle pokynů.
V mateřské škole je logopedické prevenci věnován prostor v jazykové výchově a paní učitelky se mohou v dané problematice školit v rámci svého vzdělávání.


Zpracovala: Mgr. Kateřina Kunzová