1. Oficiální název organizace

Pedagogicko-psychologická poradna, Nový Jičín, příspěvková organizace
(pozn. – pod tímto názvem je organizace zapsána v rejstříku škol a školských zařízení)

2. Důvod a způsob založení

Pedagogicko-psychologická poradna (dále již PPP) v Novém Jičíně byla zřízena jako samostatný právní subjekt k 1.1.1995. Zřizovatelem byl Školský úřad v Novém Jičíně. Dne 1.7.2001 přešla funkce zřizovatele na Moravskoslezský kraj, a to v souladu ustanovením  § 2 zákona č.157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků  z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění zákona č.10/2001.

Aktuálně platnou zřizovací listinou je účel (důvod) zřízení PPP vymezen následovně: Hlavním účelem organizace je poskytování poradenských služeb dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením. Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu je zajišťovat:

  • Psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku
  • Psychologickou a speciálně pedagogickou intervenci
  • Informační, poradenskou a metodickou činnost.

Podrobněji je náplň činnosti vymezena platnou školní legislativou – konkrétně zákonem č. 561/2004 Sb. v platném znění a vyhláškou č.72/2005 Sb. v platném znění o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních (standardní činnosti jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky. Podrobný popis činností a jejich organizace v PPP N. Jičín lze přečíst zde.

Pedagogicko-psychologická poradna v Novém Jičíně je legislativně vymezena jako školské účelové zařízení s právní subjektivitou, hospodařící jako příspěvková organizace.

Působnost poradny odpovídá z hlediska předchozího zemského členění původnímu území okresu Nový Jičín.

3. Popis organizační struktury

PPP N. Jičín sestává ze dvou pracovišť. V Novém Jičíně na Žižkově ulici se nachází hlavní pracoviště a sídlo organizace. Dále má organizace nyní jedno odloučené pracoviště, a to v Kopřivnici. (podrobnosti viz. zde).

PPP N. Jičín je řízena ředitelem, jmenovaným radou Moravskoslezského kraje, který je současně statutárním orgánem.

V případě nepřítomnosti zastupuje ředitele v řídící činnosti stabilně ustanovený zástupce ředitele.

Odloučené pracoviště v Kopřivnici je organizačním útvarem PPP a  má ustanoveno svého vedoucího pracovníka, který zajišťuje na základě pokynů ředitele organizaci práce na daném pracovišti a je ředitelem pověřen ke komunikaci s veřejností i s úřady v místě své působnosti.

Z hlediska profesně odborného pracují v PPP N. Jičín psychologové, speciální pedagogové, okresní metodik preventivních aktivit, sociální pracovnice, administrativní pracovnice pro oblast školství,  hospodářka a pracovníci zajišťující úklid a údržbu.

Organizační schéma zpracované v kontextu výše uvedených informací lze shlédnout zde.

4. Kontaktní spojení

Adresa pro listovní poštu:  
Pedagogicko - psychologická poradna, Žižkova 1154/3, Nový Jičín 741 01
Telefon: 556 771 144
e-mail: info@pppnj.cz
www: www.pppnj.cz

IČ organizace: 62330381
Datová schránka - ID: vqrfdgj

Podrobnější zpracování kontaktů naleznete zde.

5. Úřední hodiny pro veřejnost

PO – PÁ: 7.00 – 15.00 hodin.
Po 15.00 hodině
- po předchozí telefonické domluvě.

6. Získání dalších informací

lze vyhledat na našich internetových stránkách - www.pppnj.cz, veřejné tabuli  v čekárně hlavní budovy v Novém Jičíně, případně vyžádáním u ředitele organizace (reditel@pppnj.cz), a to dle povahy informace osobně, písemně, případně elektronickou poštou. 

Pravidla poskytování informací a zpoplatnění s tím spojených služeb či úkonů se řídí příslušnými právními předpisy a jsou podrobně popsána na našich www stránkách – na příslušnou stránku lze nahlédnout zde.

7. Podání žádosti o spolupráci

Lze podat písemně nebo osobně na hlavní adrese (Nový Jičín, Žižkova 1154/3), případně telefonicky na čísle 556 771 144. Podrobnosti o způsobu požádání o spolupráci více viz. zde. Související formuláře pro školská zařízení k žádostem o spolupráci naleznete zde.

8. Podání jiné žádosti, námětu, stížnosti

Lze u ředitele (v případě jeho nepřítomnosti u zástupce ředitele) v hlavním sídle organizace (Nový Jičín, Žižkova 3, 1. patro), a to osobně, či písemně.

9. Odvolání proti rozhodnutí, závěrům

Pedagogicko-psychologická poradna jako školské státní zařízení není žádným zákonným předpisem zmocněna dělat správní rozhodnuti. Žádná rozhodnutí v tomto smyslu tedy nevydává.

Pedagogicko-psychologická poradna může zpracovávat pouze odborný podklad pro správní rozhodnutí, a to buď formou písemné "Zprávy z vyšetření" nebo písemného "Doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole" . Následné správní rozhodnutí pak může provádět například ředitel školy (např. o odročení školní docházky dítěte, nebo individuálním vzdělávání žáka či studenta apod.).

Písemnou zprávu z vyšetření obdrží vždy zákonný zástupce dítěte a ten je zodpovědný za její další použití v zájmu dalšího zdravého vývoje jeho dítěte. "Doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole" (dále v textu již: Doporučení) obdrží jak zákonný zástupce tak také škola, ve které se dítě vzdělává. Pokud má rodič (nebo zástupce školy) k výsledkům vyšetření výhrady či nedůvěru, doporučujeme nejprve požádat ředitele poradny o zrevidování postupu, kterým se k závěrům a navrhovaným opatřením dospělo.
V případě potřeby externí revize může rodič požádat o revizi závěrů a doporučení u revizního pracoviště. O revizi závěrů a doporučení může požádat také škola, pokud nedojde ke shodě o dalším postupu při podpoře žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. V případě takovéto žádosti o revizi je nutno podat tuto žádost do 30 dnů od obdržení písemné Zprávy či Doporučení. Veškeré další potřebné informace o revizním pracovišti lze nalézt zde: Revizní pracoviště - info.

10. Právní předpisy související s činností organizace

Školské zákonné a podzákonné předpisy, včetně těch které souvisejí s činností PPP, lze nalézt v přehledném zpracování zde.

11. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999

Počet podaných žádostí o informace - § 18 odst. 1 písm. a)
- V r. 2020 nebyla podána žádná písemná žádost o poskytnutí informace.

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - § 18 odst. 1 písm. b)
- Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - §18 odst.1 písm. c)
- Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. 

Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů - písm. 18 odst. 1 písm. d)
- Nebyla vedena žádná řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona.

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - § 18 odst. 1 písm. e)
- Nebyly účtovány žádné finanční úhrady podle § 17 zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávu zpracoval:
Mgr. J. Novák, ředitel PPP N. Jičín