Opatření pro ochranu zdraví zaměstnanců i klientů

Pro rodiče a zletilé klienty
čtvrtek 01.09.2022 |Mgr. Novák Jiří |Všechny aktuality

Aktualizované informace a pokyny s ohledem na ochranu zdraví zaměstnanců i klientů a za účelem snížení rizika šíření nákazy Covid 19...

 1. Na všechna pracoviště naší PPP (tzn. včetně odloučeného pracoviště v Kopřivnici) mají povolen vstup pouze osoby zdravé, které nejeví známky akutního onemocnění, v posledních 5 dnech nepřišly do styku s osobami s infekčním onemocněním či osobami podezřelými z nákazy, a okresní hygienik ani ošetřující lékař jim nenařídil karanténní opatření nebo izolaci.
 2. Pravidla k zajištění nerizikového zdravotního stavu klientů, kterým je poskytována poradenská služba:

  1. Klientům s příznaky akutního respiračního, střevního či jiného infekčního onemocnění nemohou být poskytnuty přímé školské poradenské služby (tedy takové služby, při kterých dochází k přímému kontaktu poradenského pracovníka a klienta a je při nich zvýšené riziko přenosu infekčního onemocnění).
  2. Rodiče (zákonní zástupci) zodpovídají za vyhodnocení zdravotního stavu svého nezletilého dítěte. – To znamená, že jsou povinni ověřit zdravotní stav dítěte před jeho odchodem do školského poradenského zařízení. Před zahájením poradenské služby pak podepisují čestné prohlášení o bezinfekčnosti dítěte.
  3. Zletilý klient je sám zodpovědný za ověření svého zdravotní stavu před návštěvou školského poradenského zařízení v PPP a před zahájením poradenské služby také podepisuje čestné prohlášení o své bezinfekčnosti.
  4. Klientovi s projevy příznaků onemocnění může být v úvodu nebo v průběhu poskytování poradenské služby měřena teplota pro ověření jeho aktuálního zdravotního stavu.
  5. Pokud jsou v úvodu či v průběhu poskytování poradenské služby u dítěte zjištěny příznaky akutního infekčního onemocnění, je poskytování této poradenské služby bezodkladně přerušeno. Dítě je předáno doprovázejícímu zákonnému zástupci, se kterým je domluven další postup dle aktuálního zdravotního stavu dítěte (podle manuálu MZ ČR) a dále postup ve věci zajištění náhradního termínu vyšetření. U zletilých klientů se postupuje obdobně, pouze se již jedná přímo se zletilým klientem.
  6. Rodič (zákonný zástupce) převezme dítě bez prodlení a zajistí další kroky, které jsou potřebné vzhledem k aktuálnímu zdravotnímu stavu dítěte.

 3. Další podrobnější bezpečnostní a organizační pokyny obdrží od nás jako součást pozvánky vždy rodiče (zákonní zástupci) dětí pozvaných na vyšetření (nebo v případě zletilosti sami pozvaní klienti).

V PŘÍPADĚ, ŽE JSTE ZAZNAMENALI U VAŠEHO DÍTĚTE PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ a jste k nám již objednáni na konkrétní termín, INFORMUJTE NÁS PROSÍM BEZODKLADNĚ na tel. čísle: 556 771 144 nebo 731 664  765, nebo e-mailem na info@pppnj.cz


s díky za pochopení a Váš zodpovědný přístup
Mgr. J. Novák, ředitel PPP N. Jičín


Dlouhodobě spolupracujeme s výše uvedenými pedagogicko-psychologickými poradnami z Moravskoslezského kraje.