Adresa:
Pedagogicko-psychologická
poradna
Žižkova 3
741 01 Nový Jičín

tel.: 556 771 144
e-mail: info@pppnj.cz
web: www.pppnj.cz

Město Kopřivnice je naším podporujícím partnerem. 


PPP Bruntál
PPP Frýdek - Místek
PPP Ostrava
PPP Opava
PPP Karviná


Systém péče v PPP Nový Jičín

Text, ve kterém se pokoušíme podat podstatné informace k systému poskytované péče v naší PPP, je níže členěn do 12 bodů. Jednotlivé body jsou pojaty jako samostatné kapitoly, takže čtenář se může seznámit s popisem našeho systému péče postupným přečtením celého textu, nebo si vybrat pouze pro něj zajímavá témata a nechat se k nim navést kliknutím myší na příslušný název tématu, uvedený v osnově níže: dítěte


Osnova

 1. Kdo se na pracovníky PPP může obrátit s žádostí o spolupráci.
 2. S jakými problémy se na pracovníky PPP můžete obrátit.
 3. Způsob objednávání a vyřizování žádostí o spolupráci.
 4. Jak obvykle probíhá první kontakt.
 5. Kdo v PPP vlastně pracuje.
 6. Způsob předávání zpráv z vyšetření.
 7. Povinnosti a zodpovědnost pracovníků PPP. 
 8. Práva a zodpovědnost rodičů.
 9. Ochrana dat klientů.
 10. Informace k posuzování školní zralosti předškolních dětí.
 11. Informace pro rodiče dětí s poruchami učení (dyslexie atd.)
 12. Informace pro rodiče žáků 9. ročníků k volbě jejich další vzdělávací cesty.

1. Kdo se na pracovníky PPP může obrátit s žádostí o spolupráci:
O naše služby může zažádat rodič (zákonný zástupce) dítěte, případně může na písemnou žádost rodičů iniciovat spolupráci s námi škola nebo školské zařízení, které dítě navštěvuje (viz.formuláře). Studenti od 18 let si vyřizují žádosti o spolupráci sami. Ve specifickém případě, kdy dítě samo má potřebu využít poradenské pomoci ve své obzvláště tíživé situaci, pro jejíž řešení nemá oporu v rodině, může být žadatelem i dítě mladší 18 let. Spolupráci s PPP si mohou také vyžádat státní orgány v případě trestního, či sociálně právního řízení, týkajícího se ochrany práv dítěte.

2. S jakými problémy se na pracovníky PPP můžete obrátit:
Naše zařízení funguje jako státní školské zařízení (blíže viz. odkaz). V tomto kontextu jsou naše služby bezplatné a jsou určeny dětem a mládeži základních, středních a vyšších odborných škol, jejich učitelům a rodičům.
Na základě tohoto vymezení lze o naše služby žádat v následujících případech:
Řešení výukových problémů
Podezření na specifické poruchy učení
• Řešení výchovných problémů

Posouzení školní zralosti dětí před nástupem do školy (
viz. odkaz)
Pomoc při výběru střední, případně vysoké školy (
viz. odkaz)
Řešení problémů tzv. sociální patologie ve školách (šikana, záškoláctví, drogy…) na úrovni primární i sekundární prevence (
viz. odkaz)
Osvětová činnost (přednášky, semináře na odborná témata) – v omezeném rozsahu, s ohledem na vytíženost diagnostickou a intervenční činností

3. Způsob objednávání a vyřizování žádostí o spolupráci:
O spolupráci s námi může žadatel (podrobněji viz.1) zažádat:
osobně na pracovišti v Novém Jičíně v pracovní dny v době od 7.00 do 15.00 hod.
telefonicky na t.č. 556 771 144 v pracovní dny v době od 7.00 do 15.00 hod.
písemně na adrese: PPP, Žižkova 3, Nový Jičín, 741 01

Žádosti obvykle přijímá a zpracovává na výše uvedené adrese a telefonu sociální pracovnice poradny. Při přijímání žádosti budeme od žadatele požadovat stručné ale srozumitelné popsání problému, se kterým se na nás obrací. Dále budeme potřebovat kontaktní adresu a telefon rodičů (zákonných zástupců) dítěte – tedy kontakt, na který jim můžeme následně odeslat pozvánku k návštěvě naší poradny.
Žádost bude zaevidována dle data svého doručení a podle něj bude také v rámci našich možností vyřízena. Obvyklá čekací doba je dle naší aktuální vytíženosti  2 – 3 měsíce. Tuto dobu nelze urychlit – je daná počtem klientů a žádostí a na druhé straně naší personální kapacitou. Na rychlost vyřízení žádosti nemá žádný vliv, je-li zaslána školou, nebo podána přímo rodiči!
Přestože máme v Kopřivnici a v Bílovci odloučená pracoviště, podávají se všechny žádosti (tedy i od žáků škol náležejících spádově pod tato naše odloučená pracoviště –
viz.odkaz) výlučně na naše centrální pracoviště v Novém Jičíně. Odtud jsou pak žádosti po svém centrálním zaevidování a zpracování rozdělovány na jednotlivá pracoviště.
V případě že žádáte o spolupráci s námi na doporučení jiného odborného pracoviště (jiný psycholog, lékař, psychiatr, logoped apod.), budeme od vás požadovat písemné informace (zprávu, lékařský nález apod.) z tohoto pracoviště. V této zprávě by měl být uveden popis obtíží dítěte a srozumitelný důvod, proč byla tímto odborným pracovištěm spolupráce s námi doporučena.
K první návštěvě u nás budete vyzváni písemnou, případně telefonickou pozvánkou. V této pozvánce bude určeno v který den, v kolik hodin a na které naše pracoviště se máte dostavit. Dále bude uvedeno, co všechno si máte přinést s sebou. Součástí pozvánky může být i stručný dotazník, který vyplníte a vezmete následně s sebou na návštěvu u nás. V případě že nedodržíte čas a místo, které bude pozvánkou určeno, nebudeme se vám moci věnovat (práce odborných pracovníků je rozplánována po hodinách na 14 dní dopředu). Pokud nebudete moci využít nabídnutý termín setkání, informujte nás o tom co nejdříve osobně, písemně, či telefonicky a sociální pracovnice s vámi domluví náhradu termínu.

4. Jak obvykle probíhá první kontakt:
K osobnímu setkání se dostaví rodič (zákonný zástupce) s dítětem dle instrukcí na pozvánce, která mu bude doručena poštou na jeho kontaktní adresu (případně bude s ním pozvánka dojednána telefonicky). Role rodiče jako doprovodu dítěte, je v tomto případě nezastupitelná!!!
Pozváni budete na jedno z našich pracovišť dle spádovosti školy
, do které vaše dítě dochází – tedy buď do Bílovce, do Kopřivnice nebo do N. Jičína (viz. mapky). Při příchodu na pracoviště v Novém Jičíně se usadíte do čekárny v přízemí a vyčkáte příchodu sociální pracovnice. V Kopřivnici a v Bílovci zazvoníte u vchodu a budete přijati jedním z pracovníků na tomto pracovišti. Poté dostanete informaci o časové i personální organizaci vyšetření (jak dlouho a který odborný pracovník bude s vámi a s vaším dítětem dále pracovat). Následně bude s vámi proveden anamnestický pohovor, zaměřený na zjištění pro nás důležitých údajů o dítěti a o vaší rodině. Po proběhlém vyšetření dítěte budete pozváni k pohovoru s odborným pracovníkem, kde vám budou sděleny výsledky vyšetření a navrhnuty další kroky k odstranění či minimalizaci obtíží, které byly důvodem vaší návštěvy.
Obvyklá doba pedagogicko - psychologického vyšetření je v případě komplexního vyšetření minimálně 3,5 hodiny, v případě dílčího odborného vyšetření minimálně 1,5 hodiny. Smysluplná prvotní konzultace výchovných problémů netrvá obvykle méně než 1,5 hodiny. Vyšetření matematických schopností bývá z důvodů své časové náročnosti obvykle realizováno v rámci dvou návštěv (2 x 3 hodiny).

5. Kdo v PPP vlastně pracuje:
V poradně pracují pracovníci s touto odborností:
Psycholog – řeší obvykle výukové problémy z hlediska rozumového nadání a pracovních dispozic dítěte, dále pak výchovné problémy ve školním i rodinném prostředí, školní zralost dětí před vstupem do první třídy, studijní orientaci žáků 9. ročníku, případně další studijní orientaci žáků středních škol. Dle potřeb provádí diagnostiku intelektu, vývojové úrovně dítěte, případně dalších jeho psychologických výkonových charakteristik. Dále dle potřeby a typu obtíží může provádět diagnostiku osobnosti, rodinných vztahů a následné poradenství, směřované k řešení výchovných problémů, případně psychoterapeutické vedení dítěte nebo celého rodinného systému.
Speciální pedagog – zaměřuje se na posouzení školních obtíží z hlediska potenciálních poruch učení jako jsou dyslexie a další podobné poruchy (
viz. odkaz SPU), navrhuje opatření k dalšímu pedagogickému vedení dítěte, případně může u těžších poruch nabídnout ambulantní nápravnou péči přímo na daném pracovišti PPP.
Sociální pracovnice – provádí prvotní kontakt s rodiči dětí, komunikuje s nimi o důvodech vyšetření či konzultace, provádí obvykle s rodiči
anamnestické pohovory.
Preventista – pracovník, který se věnuje po metodicko – konzultační stránce prevenci sociálně patologických jevů ve školách (šikana, záškoláctví, riziko užívání drog, rozvíjení právního povědomí žáků a jejich rodičů apod. (viz. odkaz
Prevence)

Někteří pracovníci poradny mají kvalifikaci v odbornosti jak psychologické (respektive psychoterapeutické), tak i speciálně pedagogické a mohou tedy v jedné osobě poskytovat jak psychologické, tak i speciálně pedagogické služby.

6. Způsob předávání zpráv z vyšetření:
Zprávy z vyšetření se snaží srozumitelným způsobem shrnout výsledky vyšetření (případně výsledky jiné psychologické, či speciálně pedagogické intervence) a zformulovat v podstatných bodech navrhovaná opatření k odstranění, či minimalizaci zjištěných potíží a problémů. Tyto zprávy jsou zpracovávány odbornými pracovníky poradny, kteří se na řešení obtíží dítěte podíleli, a to obvykle v období nejdéle do týdne od proběhlého vyšetření, či konzultace. S ohledem na závěrečnou administrativu (kterou provádí sociální pracovnice) a obvyklou dobu doručování Českou poštou by nemělo konečné doručení zprávy přesáhnout hranici 14 dnů. Zprávy jsou odesílány výlučně rodičům (zákonným zástupcům) dítěte. Jestliže se potíže dítěte týkaly jeho školního výkonu či školních výchovných problémů, jsou rodiče dítěte vyzváni pracovníky poradny, aby bez prodlení předali kopii doručené zprávy škole a konkrétně pedagogům, kteří se na vzdělávání a výchově jejich dítěte podílí (obvykle třídní učitel, případně další zainteresovaní pedagogové dané školy). Toto předání zprávy vždy doporučujeme rodičům provést osobně a využít jej současně jako příležitost pro dohodu rodičů s pedagogy o dalším způsobu spolupráce rodiny a školy na odstraňování obtíží dítěte.
Zprávu ani jiné informace, získané vyšetřením dítěte, nelze poskytnout bez písemného souhlasu rodičů (zákonných zástupců) dítěte žádné jiné osobě ani instituci (tedy ani rodinným příslušníkům širší rodiny jako jsou prarodiče, sourozenci rodičů apod.)

7. Povinnosti a zodpovědnost pracovníků PPP:
Pracovníci PPP jsou ze zákona povinni zachovávat mlčenlivost o veškerých zjištěních, získaných vyšetřením dětí a spoluprací s jejich rodiči. Bez písemného souhlasu rodičů (zákonného zástupce) nesmí poskytovat tyto informace žádné třetí straně nevyjímaje školu dítěte. Výjimku ze zákona tvoří případné vyžádání těchto informací státními orgány v případě trestně právního řízení, týkajícího se ochrany práv dítěte. Dále jsou pracovníci PPP profesně vázáni poskytovat odbornou péči, adekvátní zjištěným obtížím dítěte a svým odborným kompetencím. Z hlediska nápravy zjištěných obtíží vystupuje odborný pracovník vždy v roli poradce a navrhovatele opatření. To znamená, že tato opatření doporučuje a pokud možno co nejsrozumitelněji konzultuje s rodiči dítěte, kteří jsou v poradenském procesu vždy respektováni ve svém finálním a výlučném postavení osob plně zodpovědných za zdárný a zdravý vývoj svých dětí. Tento přístup s sebou nese kromě plného uznání práv rodičů také nároky na jejich aktivní a zodpovědný přístup ke spolupráci s poradnou i se školou na odstraňování obtíží jejich dětí. V případě odůvodněného podezření na zanedbávání rodičovské péče o zdravý vývoj dítěte, případně na porušování jeho základních práv, či přímo ohrožování zdraví dítěte, má odborný pracovník povinnost oznámit toto orgánům činným v trestním řízení, případně dát podnět k prošetření orgánům sociální péče o rodinu a dítě.

8. Práva a zodpovědnost rodičů:
Rodiče dětí (zákonní zástupci), mají právo plně určovat a vymezovat cíle poradenské péče o své děti. Na základě provedených vyšetření mají rodiče právo na plnou a srozumitelnou informovanost o výsledcích z vyšetření a o všech realizovatelných opatřeních k nápravě diagnostikovaných obtíží. Po předání těchto informací jsou rodiče vedeni odbornými pracovníky poradny v rámci konzultací k přijetí vlastního rozhodnutí o dalším způsobu odstraňování, či minimalizace obtíží svých dětí. Tímto přístupem ze strany odborných pracovníků poradny je potvrzována plná zodpovědnost rodičů za realizaci zvolených opatření k nápravě obtíží jejich dětí. Stejně tak jsou rodiče poradenskými pracovníky jednoznančně zplnomocňováni k předání informací (ve formě kopie zprávy z vyšetření) škole, kterou dítě navštěvuje a k zodpovědné spolupráci se školou při realizaci nápravných opatření, které byly s rodiči dohodnuty odbornými pracovníky poradny.
V případě, jehož odůvodněnost byla projednána s ředitelem PPP, mají rodiče právo na volbu odborného pracovníka, který bude s jejich dítětem pracovat.

9. Ochrana dat klientů:
Informace a data získaná v rámci diagnostiky a následné péče o klienty PPP lze zařadit dle Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. do režimu tzv. citlivých údajů (údaje o zdravotním stavu). Vedení evidence těchto údajů o dítěti v rámci tzv. matriky školského zařízení současně ukádá školský zákon č. 561/2004 Sb (§ 28). Zákon o chraně osobních údajů zakazuje předávání údajů o dítěti kterékoliv další osobě či organizaci bez předchozího písemného svolení rodičů (zákonného zástupce) dítěte. S ohledem na tuto skutečnost jsou i písemné zprávy z vyšetření předávány do rukou výlučně rodičům (zákonnému zástupci) dítěte. Pracovník PPP pak může rodiči pouze doporučit, aby rodič předal zprávu z vyšetření dále škole, případně dalšímu odbornému zařízení, podílejícímu se na řešení obtíží dítěte.

10. Informace k posuzování školní zralosti předškoláků:

Jak si zajistit vyšetření školní zralosti dítěte v naší poradně?

V případě potřeby posouzení psychosociální vyzrálosti dítěte pro jeho nástup do 1. třídy, žádejte vyšetření dítěte v naší poradně dle následujícího postupu: Požádejte paní učitelku v mateřské škole, do níž dítě dochází, o vyplnění našeho formuláře (Zpráva MŠ o dítěti k vyšetření v PPP – ke stažení zde: http://pppnj.cz/Stranky/pouzivane-formulare.aspx). Paní učitelka Vám dá tento formulář (po té, co jej vyplní) podepsat a měla by s Vámi probrat i informace o dítěti, které v něm uvádí a důvody svého stanoviska k otázce zaškolení či nezaškolení Vašeho dítěte.  Následně MŠ odešle takto vyplněnou, projednanou a podepsanou Zprávu o dítěti k nám do PPP. Zodpovědné vyplnění a zaslání této žádosti učitelkami MŠ je pro naše pracovníky velmi důležité z toho důvodu, že paní učitelky mohou Vaše dítě touto cestou kvalifikovaně charakterizovat a zhodnotit na základě svých pedagogických poznatků z jeho vedení v průběhu delšího období. V neposlední řadě pak mohou také podat i důležité informace z pozorování dítěte při skupinových předškolních činnostech a při hře v kolektivu. Bez těchto informací z MŠ je pro nás rozhodování o případném odročení školní docházky dítěte mnohem složitější a především méně přesné.
V případě dětí, které MŠ nenavštěvují, pak podávají žádost o vyšetření sami rodiče, a to buď osobně, písemně, nebo telefonicky.

V případě, že je Vaše dítě v péči logopeda, vyžádejte si prosím také od něj zprávu o dítěti, ve které by nám měl logoped popsat potíže dítěte a vyjádřit své odborné stanovisko k jeho zaškolení či odročení. 

V případě, že dítě je nezralé tělesně (je výrazně somaticky nevyzrálé, trpí vážnějšími zdravotními problémy, pro které může být vhodné odložit nástup do školy apod.), nebo je v péči klinického psychologa, je nutné doručit k nám spolu s žádostí o naše posouzení školní zralosti také zdravotnickou zprávu, ze které by mělo být jasné stanovisko dětského lékaře (či klinického psychologa) k otázce odložení nástupu školní docházky z uvedených zdravotních důvodů.

V případě, že bude z naší strany doporučen odklad školní docházky Vašemu dítěti, dostanete od nás Doporučující posouzení z odborného vyšetření školní zralosti. Toto naše Doporučující posouzení pak předáte bez zbytečného odkladu (nejpozději pak do konce dubna) na ředitelství školy, do které bylo Vaše dítě zapsáno a kde budete žádat o odklad školní docházky.

Současně upozorňujeme, že pokud budete žádat pro své dítě u ředitele ZŠ o odklad, bude tento od Vás požadovat k našemu doporučujícímu posudku současně také doporučující posouzení od dětského lékaře – viz ustanovení školského zákona (č. 561/2004) uvedené v § 37, v odstavci 1:

(1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

(toto platné znění lze dohledat například zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561#p37 )

11. Informace pro rodiče dětí s poruchami učení:
O specifických poruchách učení (dále již SPU) jako jsou dyslexie, dysgrafie, dysortografie a dyskalkulie se můžete více dozvědět v odkazu zde. Ne vždy jsou neúspěchy dětí ve čtení, psaní, eventuelně počítání projevem některé ze specifických poruch učení. Příčina může být např. ve výrazněji sníženém nadání dítěte, v dlouhodobé absenci dítěte ve škole (nebo v častých krátkodobých absencích), v nevhodně zvolené metodě výuky čtení, může jít o důsledek výchovné zanedbanosti dítěte ze strany rodiny apod.

Máte-li podezření, že by Vaše dítě mohlo trpět některou z výše uvedených SPU, bylo by vhodné, abyste se obrátili o pomoc na naše pracoviště, eventuelně na jinou pedagogicko- psychologickou poradnu. Žádost o vyšetření je možno podat osobně, telefonicky, nebo písemnou formou (viz. bod 3 na této stránce).
Pro odborné pracovníky, kteří provádějí diagnostiku těchto poruch je jedním z nejvýznamnějších informačních zdrojů zpráva pedagoga, který dítě učí. Zpráva by měla obsahovat informace o tom, jak dítě zvládá elementární dovednosti (čtení, psaní, počítání) v podmínkách školního vyučování. Proto je žádoucí, aby tato zpráva školy byla součástí vaši žádosti o vyšetření dítěte v naší pedagogicko-psychologické poradně.
Neméně důležité je to, aby bylo pedagogicko-psychologické vyšetření dítěte, zaměřené na diagnostiku SPU, provedeno včas. Jako optimální lze považovat období 1.pololetí 2.ročníku. Pouze včasným odhalením případných SPU je možné předcházet rozvoji nežádoucích projevů chování a jiných souvisejících obtíží u dítěte (např. obavy dítěte ze školy, záškoláctví, negativistický postoj ke škole, vznik neurotických či psychosomatických obtíží v reakci na zvýšenou školní zátěž spojenou s poruchou apod.). Včasná diagnostika SPU je současně také jedním z předpokladů větší efektivity námi navrhovaných opatření za účelem odstranění, či alespoň zmírnění projevů poruchy.

12. Informace pro rodiče žáků 9. ročníků k volbě jejich další vzdělávací cesty:

 Najdete  zde